Privacy Statement

Jobs & Media Group BV

Versie 29 juni 2021

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jobs & Media Group B.V. , mede handelend onder de namen Sourcing Team en Team Recruit (hierna: “Sourcing Team”), verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Sourcing Team is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66467276.

Dit Privacy Statement beschrijft op duidelijke wijze hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, onder meer met betrekking tot de vraag welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe wij deze gegevens beveiligen. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit kan alleen tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kan maken.

In dit Statement kun je meer lezen over 1) welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, welke grondslag van toepassing is en met wie wij de gegevens delen, 2) hoe we jouw gegevens beschermen, 3) hoe lang we de gegevens bewaren, 4) welke rechten aan jou toekomen en 5) onze contactgegevens.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens met het hoofddoel om talenten aan werkgevers te koppelen en gerelateerde en versterkende diensten te kunnen leveren op gebied van arbeidsbemiddeling. In overleg met onze klanten en kandidaten streven wij binnen het gehele wervingsproces naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gekoppeld aan snelheid, effectiviteit en resultaat.

Het hangt af van de manier waarop je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of website, welke gegevens we van je verwerken. Deze situaties beschrijven we hierna. We delen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen voor marketingdoeleinden.

Naast de hieronder beschreven situaties, worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld in geval van:

 1. Een zakelijke overdracht: persoonsgegevens kunnen onderdeel zijn van de over te dragen activa in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van onze onderneming of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan onze onderneming;

 2. Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien wij gerechtvaardigd overtuigd mogen zijn dat het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld.

 1. Wanneer je alleen onze website bezoekt

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we met behulp van Google Analytics een beperkte hoeveelheid gegevens via het gebruik van cookies. Het gaat dan bijvoorbeeld om jouw IP-adres als onderdeel van de technische uitwisseling tussen de systemen en jouw browser, geschatte locatie (op basis van IP-adres), de internetbrowser die je gebruikt en je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert). Wij verwerken deze gegevens zodat wij de website beter af kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen en daarmee een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat wij jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. Indien je wilt weten welke cookies je accepteert of indien je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browserinstellingen.

Lees hieronder meer over cookies in ons Cookie Statement.

 1. Wanneer je als kandidaat direct solliciteert op een vacature

Wanneer je direct wil solliciteren op een vacature of een account aanmaakt via onze website, vragen wij je mogelijk een of meer van de volgende (persoons)gegevens in te vullen:

 • Voor- en achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Woonadres;

 • Cv met de daarin door jou beschreven (persoons)gegevens.

Met welk doel?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze taken als arbeidsbemiddelaar te kunnen uitvoeren. Meer specifiek verwerken wij jouw persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen identificeren en jouw mogelijke geschiktheid voor een functie of toekomstige functies bij werkgevers te kunnen onderzoeken;

 • Een account voor je te kunnen aanmaken en je zo op te kunnen nemen in ons bestand;

 • Je te kunnen bemiddelen naar werk (per e-mail ,telefonisch, LinkedIN/andere social media kanalen of per WhatsApp/sms);

 • Een screening te kunnen uitvoeren (als dat noodzakelijk is);

 • Je voor te kunnen stellen aan een potentiële werkgever;

 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je tests aan te bieden;

 • Je via e-mail relevante informatie te sturen, zoals Job-alerts, rapportages en berichten over events.

Welke grondslag?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is het uitvoeren van de afspraken c.q. overeenkomst die we met jou hebben met betrekking tot arbeidsbemiddeling of ons gerechtvaardigde belang. Als wij jouw gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heb je het recht om op ieder gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Het maken van bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaand aan die intrekking.

Aangezien we je graag zo goed en effectief mogelijk willen helpen bij het vinden van een nieuwe baan en dus de overeenkomst die we met jou hebben zo goed mogelijk willen uitvoeren, beschouwen we jouw toestemming voor het versturen van aan onze diensten verbonden mailingen, bijvoorbeeld een vacaturemailing of een Job Alert, als gegeven, tenzij je hiertegen bezwaar maakt of totdat je deze toestemming intrekt. Het voordeel van de vacaturemailing is dat dit ons in staat stelt om je bestaande en toekomstige vacatures voor te stellen, waardoor de kans dat we een nieuwe baan c.q. interessante werkgever voor je vinden aanzienlijk groter wordt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken middels het versturen van een e-mail naar privacy@jobsmediagroup.com.

Met wie delen wij de persoonsgegevens (eventueel)?

We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsbemiddeling of de door jou gevraagde diensten, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie aan een opdrachtgever c.q. potentiële werkgever of met een van de aan ons verbonden vennootschappen, of (externe) dienstverleners die (een deel van onze) diensten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de softwareleverancier van ons CRM-systeem. We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen en de anderszins aan ons verbonden vennootschappen wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

 1. Wanneer je als kandidaat of als (potentiële) opdrachtgever contact met ons opneemt

Wanneer je als kandidaat contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het formulier op onze website, of via een ander kanaal (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of social media), verwerken wij bepaalde (persoons)gegevens:

 • Naam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • De vragen of opmerkingen die je vermeldt in het contactformulier of in jouw bericht.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers. In voorkomende gevallen, zoals wanneer een contactpersoon een offerte opvraagt of een belafspraak inplant, gaat het dan bijvoorbeeld om de voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met deze contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Met welk doel?

We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je vraag of bericht te beantwoorden en je bijvoorbeeld, afhankelijk van je vraag of opmerking, te adviseren ten aanzien van onze diensten.

Welke grondslag?

De verwerking van bovenstaande (persoons)gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij je vragen.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van jouw bericht. We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen en de anderszins aan ons verbonden vennootschappen wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

 1. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Wij begrijpen dat het veilig bewaren van jouw persoonsgegevens erg belangrijk is. De persoonsgegevens die in onder meer onze database zijn opgeslagen worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door gebruikmaking van adequate elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van deze gegevens. Wij spannen ons in om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden, niet volledig te garanderen is.

Alle partners met wie we jouw persoonsgegevens delen moeten zich aan de beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken in een aparte regeling of (verwerkers)overeenkomst. Dit geldt ook voor partners die buiten Nederland en/of eventueel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EER.

 1. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij persoonsgegevens van kandidaten zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden voor maximaal 5 jaar bewaren.

 1. Inzage, correctie en wijziging en andere rechten die jou toekomen

Door een email te sturen naar privacy@jobsmediagroup.com kun je:

 • Inzien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;

 • Jouw eerder gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking;

 • De gegevens die wij van jou hebben laten wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;

 • Verouderde gegevens door ons laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij deze wettelijk gezien niet nog langer moeten bewaren;

 • Je gegevens over laten dragen aan een derde partij, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de persoonsgegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, dan ontvang je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn, een overzicht van jouw persoonsgegevens zoals bij ons bekend uit onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, dan zetten wij deze procedure in werking en stellen we jou op de hoogte conform het door ons aan de hand van de richtlijnen van de AVG opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over ons protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn, uitgevoerd. Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij eventueel een geanonimiseerde archiefkopie van de persoonsgegevens bewaren. De gegevens in deze kopie zijn dan niet meer herleidbaar tot jou als individu.

Mocht jij het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, bestaat voor jou de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Indien je je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kun je dat aan onze Privacy Officer laten weten via het emailadres privacy@jobsmediagroup.com. Wij zullen daar binnen een redelijke termijn op antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens - Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 1. Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan onze Privacy Officer via privacy@jobsmediagroup.com of contact opnemen via:
Jobs & Media Group BV
Locatellikade 1
Parnassustower 14e verdieping
1076 AZ Amsterdam
T: 020 – 530 0500

 1. Wijzigingen aan het Privacy Statement

Het Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.